Tutkimuksen sisältö

mennessä 2 maalis, 2017

Opinnäytteet ja tutkimukset rakentuvat yleensä hyvin samalla tavalla. Sisällön ja lukujen järjestys eivät kuitenkaan ole ehdottomia, sillä niitä voi olla useampia, ne voivat olla nimetty eri tavoilla ja niitä voi jossain tapauksissa jopa jättää pois. Usein tutkimus kuitenkin sisältää seuraavat elementit:

Johdanto

Johdanto käsittelee tutkimuksen taustoja ja tutkimuksen yhteiskunnallista merkityksellisyyttä. Johdanto kontekstoi tutkimuksen osa-alueet esittelemällä lyhyen kuvauksen, miten tutkimuksen osat liittyvät toisiinsa. Siinä ei kerrota tutkimuksen tuloksia, joten johdanto ei tarkoita samaa kuin tutkimuksen tiivistelmä. Yleensä johdanto on lyhyt, korkeintaan muutaman sivun mittainen. Johdanto kannattaa kirjoittaa viimeiseksi tutkimuksen koherenttiuden kannalta, vaikka se käsittelee tutkimuksen lähtökohtia.

Tutkimustehtävä

Tutkimustehtävässä perustellaan omia aineistollisia, menetelmällisiä ja teoreettisia valintoja ja reflektoidaan niitä. Tutkimustehtävän voi jakaa myös tutkimusongelmaan ja tutkimusasetelmaan. Tutkimusongelma kuvaa aiheen rajauksen, esittää tutkimuskysymykset ja esittelee tutkimusaihetta johdantoa laajemmin. Tutkimusasetelmassa avataan tutkimuksessa käytettävää metodologiaa, analyysimenetelmät ja perustellaan näiden käyttäminen tutkimuksessa.

Teoreettinen viitekehys

Teoriaosuudessa avataan tutkimuksessa käytettävät käsitteet, mittarit sekä liitetään tutkimus aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös kirjallisuuskatsaukseksi. Teoreettinen viitekehys limittyy yhteen tutkimustulosten kanssa, mutta usein teoreettinen viitekehys on selvästi omana alalukunaan.

Tutkimustulokset

Tutkimustuloksissa kerrotaan, mitä aineistosta löydetään ja esitetään tulkintoja havainnoista. Tuloksiin on hyvä sisällyttää tulosten luotettavuuden arviointi. Tutkimustuloksia voi käsitellä useammassa analyysiluvussa tarpeen mukaan. Joidenkin mallien mukaan tutkimuksessa tulee olla 1/3 teoriaa ja 2/3 analyysia.

Johtopäätökset

Johtopäätökset sisältävät tutkimustulosten suhteuttamista teoreettiseen viitekehykseen. Osioissa voidaan esittää omaa tulkintaa ja arviointia tutkimuksen onnistumisesta sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Hyvä tutkimus ottaa myös kantaa, mitä olisi voinut tehdä toisin prosessin aikana.

Lähdeluettelo

Lähteet ovat yksi tärkeimmistä tieteellisen tutkimuksen osioista. Lähdeluetteloon on merkittävä kaikki ne teokset, joihin tutkimuksessa on viitattu. Lähdeluettelon merkitsemiseen on useita tapoja, mutta tärkeintä on noudattaa yhtenäistä merkitsemistapaa ja mahdollisia julkaisijan antamia vaatimuksia.

Liitteet

Jokaisessa tutkimuksessa ei ole mukana liitteitä, mutta ne ovat usein sopiva paikka haastattelurungoille, kaavioille, taulukoille ja muille tutkimusprosessia avaaville havainnollistaville lisätiedoille. Liitteillä voidaan lisätä tutkimuksen havainnollisuutta ja luotettavuutta, kun esimerkiksi tutkimuslupa liitetään mukaan tutkimuksen loppuun. Tutkimus voi sisältää myös muita osioita, kuten tiivistelmän ja esipuheen. Tarkempi ohje tutkimuksen sisällön laatimiseen kannattaa tarkistaa oman oppiaineen ohjeista tai tutkimuksen julkaisijan ohjeista.

Lähteet: