Tutkimuksen eettisyys

mennessä 9 loka, 2018

Tutkimuksen teon aikana tutkija joutuu ottamaan huomioon useita eettiseen toimintatapaan liittyviä asioita aina aiheenvalinnasta tutkimustulosten julkaisuun. Tässä postauksessa käydään läpi muutamia tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Tutkimuksen aiheen valinnan etiikka

Jo tutkimuksen aiheen valinta on eettinen kysymys, koska siihen liittyy tutkimuksen hyötynäkökohtien ja tutkimuksen merkityksellisyyden pohtiminen. Tutkija joutuu aihetta valitessaan miettimään, kenen ehdoilla ja kenen hyödyksi tutkimusta tehdään. Haavoittuvan kohdejoukon kuten mielenterveysongelmaisten henkilöiden tutkiminen voi olla eettisesti arveluttavaa, jos tutkimuksen tulokset eivät tuota heille itselleen hyötyä. Lisäksi tutkijan kannattaa jo tässä vaiheessa miettiä tutkimuksen toteutusta hieman pidemmälle, jotta hän voi ennakoida muita tutkimuksen teon aikana vastaantulevia eettisiä näkökohtia.

Tutkimuksen kohdejoukon kohteleminen eettisesti

Tutkimuksen edetessä tutkija joutuu tekemään valintoja siitä, miten hän kerää tutkimusaineistonsa. Eettiset näkökohdat on otettava erityisen tarkasti huomioon silloin, kun tutkitaan ihmistä. Tutkijan on varmistuttava siitä, että ainakin seuraavat kohdat täyttyvät:

  • tutkittavat osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti
  • tutkittaville annetaan riittävästi ja avoimesti tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttamistavasta
  • tutkimuksen aikana saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja siten, että niillä ei aiheuteta tutkittaville haittaa
  • tutkimusta varten kerätty aineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua

Tutkimusraportin kirjoittamisen ja tutkimustulosten soveltamisen eettiset näkökohdat

Tutkimusraporttia kirjoittaessaan tutkijan tulee kuvata tutkimusprosessi ja sen tuottamat tulokset tarkasti ja rehellisesti. Toisten tutkijoiden työhön viitattaessa tulee lähdeviitteet merkitä asianmukaisesti, ja omien tulosten mahdolliset ristiriidat tai puutteet tulee raportoida avoimesti. Jos tutkimuksen tekoon osallistuu useampi kuin yksi henkilö, tulee tutkimusryhmän jäsenten vastuut, velvollisuudet ja osuus työn tekemisestä määritellä etukäteen ja tarvittaessa tuoda tutkimusraportissa ilmi.

Tutkimuksen eettisiä näkökohtia tarkasteltaessa nostetaan usein esiin myös tutkijan eettinen vastuu tutkimustulosten soveltamisesta. Onko tutkijalla vastuu, jos hänen tutkimustuloksiaan käytetään haitallisiin tarkoituksiin? Tämä kysymys juontaa juurensa aina atomipommin keksimiseen ja sen jälkeiseen keskusteluun siitä, olivatko atomipommin rakentamisen tutkimustuloksillaan mahdollistaneet tutkijat vastuussa sillä aiheutetuista tuhoista. Voidaan ajatella, että tutkijalla on oltava tiedon tuottamisen vapaus, jolloin hänen ei tarvitse ottaa huomioon tutkimustulostensa myöhemmän hyödyntämisen eettisyyttä. Toisaalta on myös esitetty, että tutkijan on tuotava tulosten soveltamisen eettisyyteen liittyvät epäilynsä tiedeyhteisön piiriin avoimeen keskusteluun. Tällöin tutkija ei enää olisi vastuussa mahdollisesta myöhemmin tapahtuvasta tutkimustulosten epäeettisestä soveltamisesta.

Tutkimuksen tekoon liittyy aina monia eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen aihe ja tutkimuksen toteuttamistapa kuitenkin määrittelevät tapauskohtaisesti, mitä eettisiä ongelmakohtia juuri kyseisessä tutkimuksessa on otettava huomioon. Täysin kattavia eettisiä ohjeita on siten mahdotonta antaa. Tutkijan on oltava eettisten näkökohtien suhteen valppaana koko tutkimusprosessin ajan.

Lähteet: