Haastattelun paikat

mennessä 30 touko, 2017

Haastattelun tekemispaikkaa kannattaa miettiä etukäteen, vaikka joskus haastatteluun on lähdettävä spontaanisti ja sovellettava käytettävissä olevia tiloja. Haastattelun voi tehdä esimerkiksi kotona, haastattelun aihetta käsittelevässä ympäristössä, julkisella paikalla tai teknologia-avusteisesti paikkaan sitoutumatta.

Haastattelun litteroinnin kannalta rauhallinen paikka, jossa haastattelu tehdään, on kaikkein tärkeintä. Täyden hiljaisuuden takaaminen ei ole läheskään aina mahdollista, mutta häiriötekijät kannattaa minimoida mahdollisimman vähäisiksi. Haastattelutilanne on arvaamaton vuorovaikutustilanne, johon vaikuttaa haastateltavasta ja haastattelijasta riippumattomia tekijöitä.

Haastattelu kotona

Haastattelu voi olla hyvä tehdä joko haastateltavan tai haastateltavan kotona. Haastateltava voi olla rentoutuneempi ja varmempi haastattelun tapahtuessa omassa tutussa ympäristössä. Erityisesti vanhemmat ihmiset tuntevat olonsa mukavammaksi kotioloissa, jolloin haastattelija saa arvokasta tietoa myös vähän aremmista aiheista. Toisaalta kotiin liittyy paljon yllätystekijöitä, jos muita perheenjäseniä on kotona tai he ovat tulossa kotiin. Jos haastattelulle saadaan taattua suhteellisen rauhalliset olosuhteet, koti on hyvä paikka tehdä haastattelu.

Kotona tehtävään haastatteluun löytyy yleensä helpommin aikaa kuin kiireiseen päivään sovittuihin tapaamisiin kaupungille. Kaikki eivät kuitenkaan halua päästää tuntematonta haastattelijaa kotiinsa ja avautua henkilökohtaisesta elämästään.

Haastattelu (tutkimus)aiheympäristössään

Haastattelun aiheen kannalta se kannattaa joskus tehdä esimerkiksi haastateltavan työpaikalla tai koulussa. Myös koti voi olla aiheen mukainen perusteltu valinta. Tutusta ympäristöstä saa varmuutta ja haastateltavan on helppo tuoda esimerkkejä tutkimusaiheeseen liittyen omasta toimintaympäristöstään. Haastatteluun saattaa liittyä myös muita metodeita, kuten havainnointia, jonka perusteella haastattelu sijoitetaan paremmin kontekstiinsa.

Aiheympäristössä tehtyjä haastatteluja voivat olla esimerkiksi organisaatioon ja työyhteisöön liittyvät haastattelut tai oppilashaastattelut. Haastateltavien anonymiteetin kannalta tutkimusaiheeseen sijoittavassa ympäristössä on perusteltua tehdä useita haastatteluja.

Haastattelu julkisessa tai neutraalissa tilassa

Haastatteluaihe voi vaatia puolueettoman ympäristön, jossa kummallakaan osapuolella ei ole etulyöntiasemaa. Paikan valinta voi johtua resurssien, kuten ajan säästämisestä. Usein haastattelun paikka valikoituu myös käytännön syistä, kun molemmat osapuolet tietävät paikan, sinne on helppo tulla ja aikataulut sopivat yhteen.

Neutraalina tilana voidaan pitää esimerkiksi yliopiston ryhmätyötilaa tai jotain paikkaa, missä ei ole muita paikalla tai häiriötekijät on minimoitu mahdollisimman vähäisiksi. Myös täysin julkinen tila voi olla neutraali molemmille osapuolille, mutta taustahälyn vuoksi kannattaa valita paikka huolella. Kahvila ei välttämättä toimi ruuhka-aikaan, mutta hiljaisina hetkinä se voi olla potentiaalinen vaihtoehto. Joskus haastattelu on tehtävä olosuhteiden pakosta julkisessa tilassa, jossa on enemmän taustahälyä kuin olisi haastattelun kannalta suotavaa. Näitä tilanteita kannattaa kuitenkin välttää.

Teknologia eri tilojen välissä

Nykyään on yhä tavallisempaa, että haastattelu tehdään teknologiaa apuna käyttäen. Teknologia mahdollistaa aikataulujen joustavuuden ja pienentää maantieteellisiä eroja, joten se mahdollistaa monipuolisemman ja laajemman haastattelujoukon käyttämisen. Myös sensitiivisin ja hyvin henkilökohtaisiin aiheisiin voi sopia etähaastattelu, jossa haastattelija jää riittävän etäiseksi ja vapauttaa haastateltavaa puhumaan.

Teknologia-avusteisen haastattelun apuna voi käyttää esimerkiksi puhelinta tai ilmaisia videosovelluksia, kuten Skypeä tai Zoomia. Teknologiaa apuna käytettäessä kannattaa varmistaa niiden toimivuus, mutta kannattaa myös varautua teknologian tuomiin haasteisiin. Aina videon näkyminen ei ole haastattelun kannalta tarpeen, joten heikon tai epävakaan internetyhteyden vuoksi voi olla viisaampaa käyttää pelkkää ääntä haastattelun teossa.

Teknologian avulla tapahtuvien haastattelujen tallennuksen voi tehdä samalla laitteella kuin itse haastattelunkin, mutta kannattaa varata varmuuden vuoksi erillinen laite haastattelun tallennukselle. Esimerkiksi videoyhteyden pätkiessä nauhurille tallentuu ääni yhtenäisemmin kuin koneen omalle ohjelmalle. Myös laitteiden omia tallennusominaisuuksia voi käyttää, mutta mahdollista kahden tallennuksen menetelmää kannattaa silti harkita.

Lähteet:

  • Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.
  • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2015. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus.
  • Lumme-Sandt, Kirsi 2005. Vanhan ihmisen kohtaaminen haastattelutilanteessa. Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 104–119. Tampere: Vastapaino.