Tutkimushaastatteluun valmistautuminen

mennessä 1 kesä, 2016

Haastattelun tekemisen oppii kunnolla vasta niitä tekemällä, mutta hyvästä suunnittelusta ja haastatteluoppaiden lukemisesta on hyötyä. Tässä on muutama vinkki, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tutkimushaastatteluun valmistautuessa.

Ennen haastattelua

Haastateltavien saaminen voi olla joskus haastavaa, mutta yleensä ihmiset kertovat mielellään kokemuksistaan ja käsityksistään asioista. Hyödynnä tuntemiasi henkilöitä tai ota yhteyttä johonkin tutkimusaiheeseen liittyvään järjestöön tai yhdistykseen. Myös sosiaalinen media on tehokas väylä löytää haastateltavia, mutta myös sanomalehdet ja puhelinsoitot toimivat yhä.
Samanlaiset kysymykset eivät sovi kaikille. Haastateltavat voivat olla yksilöitä tai ryhmiä, jotka edustavat eri taustoja, ikäryhmiä, ammattikuntia, sukupuolia ja muita yhteiskunnassa yksilöiviä tekijöitä. Haastateltavien taustat ja tutkimuskysymykset ohjaavat haastattelukysymysten suunnittelussa. Mitä kysytään, keneltä ja miten?

Valmistele kysymykset huolella

Mieti, mihin haluat saada vastauksen. Luetuta runkosi ja tee testihaastattelu, jos käytät suhteellisen samaa runkoa haastattelusta toiseen. Luetuttamalla kysymyksesi ulkopuoliselle tai ohjaajallesi varmistut kysymystesi ymmärrettävyydestä. Tutkimusmaailman kieli on monesti monimutkaista sen ulkopuolisille ihmisille. Testihaastattelu puolestaan auttaa järjestämään kysymyksiä ja muokkaamaan niitä paremmin tutkimustavoitteitasi vastaaviksi.

Aloita helpoilla kysymyksillä

Sekä haastattelijaa että haastateltavaa saattaa jännittää, joten kannattaa aloittaa yleisillä tai lyhyillä taustakysymyksillä, jotka johdattelevat aiheeseen. Haastattelussa rakennetaan luottamusta ja haastateltavalle on annettava aikaa ja sallia myös hiljaisuus ja aiheesta poikkeaminen tilanteiden niin vaatiessa.

Muista ajan rajallisuus

Yli tunnin mittainen haastattelu käy raskaaksi sekä haastattelijalle että haastateltavalle, joten vältä ylipitkää haastattelurunkoa ja tee sen sijaan, vaikka useampi haastattelu tai rajaa tutkimuskysymystäsi. Joskus aiheet rönsyilevät ja tarpeellista informaatiota tulee runsaasti, joten riittävä ajan varaaminen haastatteluun on tärkeää. Myös litterointiin käytettävä aika pitkittyy, kun aineiston määrä kasvaa.

Kerro mitä teet ja miksi

Informoi haastateltavaa etu- ja jälkikäteen. On kohteliasta pyytää suostumusta haastatteluun ja sen tallennukseen sekä toimittaa tutkimuksen tulokset haastateltavalle. Yhteistyö antaa hyvän ja eettisiä periaatteita noudattavan kuvan ja muistuttaa luotettavasta suhteesta haastattelija ja haastateltavan välillä.

Varaudu yllätyksiin

Myöhästyminen, puhelimen soiminen ja materiaalien katoaminen ovat inhimillisiä ja niitä tapahtuu kaikille. Tallenna kaikki siis vähintään kahteen paikkaan ja noudata itse omia aikataulujasi. Aikataulut venyvät usein ja ihmisten tavoittaminen voi olla vaikeaa. Kaikilta ei välttämättä saa sellaista informaatiota, mitä olisi odottanut, joten haastattelukysymysten muokkaus voi olla joskus tarpeellista.

Varmista välineiden toimivuus

Haastattelut yleensä tallennetaan, joten nauhuria, kännykkää tai videokameraa on syytä opetella käyttämään ennen haastattelun tekemistä. Myös paperin ja kynän tai tietokoneen ottaminen haastatteluun on usein hyödyllistä. Älä kuitenkaan korosta liikaa apuvälineitäsi, sillä haastateltava saattaa hämmentyä ja jännittää niitä, kun huomio kiinnittyy tekniikkaan haastattelun sijasta.

Opettele haastattelurunkosi hyvin

Tiedät, mihin olet jo saanut vastauksen, kun kuuntelet haastateltavaasi. Kysymyksiin saattaa tulla vastauksia jo ennen niiden kysymistä, joten on tarpeellista osata poimia haastateltavien puheesta olennaiset asiat. Voit myös palata jo esille tulleisiin asioihin ja kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä, jos jotain asioita jää epäselväksi tai haluat lisätietoa niistä.

Kunnioita haastateltavaa

Haastateltavaa voi johdatella tarpeen mukaan oikeaan suuntaan, mutta valmiita vastauksia hänelle ei tarvitse antaa. Kuitenkin puhuttaessa ohi aiheen haastattelun ohjaaminen on sallittua ja perusteltua.
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tavoittamaan ihmisten kokemuksia ja käsityksiä jostakin asiasta, eivätkä ne välttämättä vastaa oppikirjoista luettuja malleja. Ihmiset ymmärtävät ja tulkitsevat kysymykset omalla tavallaan, mutta muista jokaisen vastauksen olevan potentiaalisesti arvokas sinulle. Muistuta vastausten arvokkuudesta myös haastateltavaa.

Haastattelua suunnitellessasi pidä mielessäsi, miten informoit haastateltavia, rakennat luottamusta ja keskityt olennaiseen. Jokainen haastattelukerta on erilainen, joten onnea matkaan.

Lisälukemistoa:

  • Hirsjärvi, Sirkka; Hurme Helena 2009. Tutkimushaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino.
  • Ruusuvuori, Johanna; Tiittula, Liisa 2005. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
  • Huttunen, Raimo 2013. Haastattelu laadullisessa tutkimuksessa linkki.