Tutkimuksen arviointi

mennessä 5 joulu, 2016

Tiede on asioiden analysointia ja niiden kyseenalaistamista. Tiede on samaan aikaan myös toisten tutkimusten kyseenalaistamista ja kritisointia sekä niiden hyödyntämistä omassa tutkimuksessa. Jollei itse ole tarkastellut omaa tutkimustaan kriittisesti, se tuskin saa niin suopeaa vastaanottoa tiedeyhteisössä. Oman tutkimuksen arviointi on tärkeää, jotta siitä näkee paranneltavia asioita tai toisella tavalla tehtäviä asioita.

Omat kiinnostuksen kohteet tarkasteluun

Tutkimusta kannattaa tehdä omien kiinnostusten kohteiden pohjalta, mutta liiallinen omistautuneisuus aiheelle ei välttämättä ole aina hyväksi. Kriittisyys aihetta kohtaan voi hämärtyä ja oma innokkuus vaihtuu puolueellisuudeksi. Intressit ohjaavat tutkimusaineiston valintaa ja tulkintaa joka tapauksessa, mutta niitä ei saa päästää liian hallitsevasti vaikuttamaan tutkimuksen tekemiseen.

Omien valintojen vaikutus – Kenen ääni kuuluu?

Omat valinnat vaikuttavat koko ajan, mitä ja miten on tutkittu ja miten niitä tulkitaan. Jo muutamilla eri sanavalinnoilla voi saada näkyviin omia näkemyksiään, valtasuhteita tai väärinymmärryksiä, joten ei ole täysin väliä, miten asiansa esittää.

Vaikka tutkimuksen tekemisen tavoitteena on puolueettomuus, siellä on aika usein läsnä arvolatautuneet käsitteet ja näkökulmat. Sen vuoksi tutkimusprosessissa on kerrottava, ketkä pääsevät ääneen ja ketkä eivät.

Mitä muut ajattelevat?

Tutkimusta tehdessä täytyy astua omasta ahtaasta lokerostaan ulos ja tarkastella asiaa myös ulkopuolisesta näkökulmasta. Miten sosiologi tai luonnontieteilijä suhtautuisi tutkimaasi asiaan? Entä naapurisi tai serkkusi? Eri näkökulmien avulla samasta asiasta löytää uusia puolia ja ymmärrys tarkasteltavasta asiasta kehittyy. Samalla voi poissulkea mahdollista kritiikkiä, mitä muilta tahoilta olisi muuten saatavissa.

Kaikkia näkökulmia ei tietenkään voi kirjoittaa tutkimukseen, mutta eri näkökulmista pohtiminen voi tuoda omalle tutkimukselle lisäarvoa.

Ajattele itse

Joskus voi tuntua, että itsellä ei ole mitään uutta annettavaa aiheelle, kun kaikki on jo sanottu siitä. Toisten näkemyksiin on helppo yhtyä, mutta voi pohtia, miten itse sanoisi jo sanotut asiat omalla tavallaan.

Omien ajatuksien esittäminen ja muiden kyseenalaistaminen on sallittua ja suotavaa. Tärkeintä on osata perustella omat ajatukset tarpeeksi vakuuttavasti. Muihin täytyy tukeutua, mutta muiden ajatuksia ei saa laittaa omiin nimiin.

Tutkimuksen teon jälkeen

Tutkimuksen tekemisen jälkeen on huomioitava, mitä tutkimuksessa olisi voinut tehdä toisin. Kaikki ei mene kerralla täydellisesti ja suunnitelman mukaan. Toisella tavalla tekeminen ei kuitenkaan aina tarkoita suoranaisia virheitä, vaan omien valintojen pohdintaa ja reflektointia tutkimusprosessin aikana.

Kirjallisuutta:

  • Hakala, Juha 2008. Uusi graduopas: melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. 3.painos. Helsinki: Gaudeamus.
  • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
  • Kuula, Arja 2011. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
  • Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna. 2006. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.