Tutkimuksen aiheen valinta

mennessä 15 tammi, 2019

Tutkimuksen aiheen valinta on yksi ensimmäisiä tutkimusta koskevia päätöksiä, joita tutkija joutuu tekemään. Aiheen valinta ja rajaus ei aina ole helppoa, sillä tutkijaa kiinnostava aihepiiri ei välttämättä ole tae hyvästä tutkimusaiheesta. Muutaman peruskriteerin noudattaminen voi helpottaa aiheen valintaa. Tässä postauksessa esitellään nämä kriteerit ja annetaan vinkkejä tutkimuksen aiheen valintaan

Aiheen on oltava tutkijaa itseään kiinnostava

Tutkijan on hyvä olla itse kiinnostunut tutkimusaiheestaan, sillä se antaa motivaatiota paneutua tutkimuksen tekoon. Tutkija voi valita jonkin ennestään tutun aiheen. Hän voi myös valita itselleen täysin tuntemattoman aiheen, jolloin hänellä on mahdollisuus laajentaa tietovarantoaan ja näkemyksiään. Tällöin pitää kuitenkin varoa aiheita, jotka ovat liian vaikeita sisäistää tutkimukselle varatussa ajassa. Useimmat tutkimukset vaativat vähintään muutaman kuukauden työpanoksen – mieti, jaksatko työskennellä aiheen parissa niin kauan.

Aiheen on oltava tutkittavissa

Ensivaikutelmaltaan hyväkin aihe johdattaa tutkijansa umpikujaan, jos se ei ole kohtuullisella vaivalla tutkittavissa. Aiheen on oltava sellainen, että sitä voi tutkia käytettävissä olevan budjetin rajoissa ja tutkimukseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Myös mahdollisten tutkittavien saavutettavuus ja heidän halukkuutensa tutkimukseen osallistumiseen on otettava aiheen valinnassa huomioon. Tutkittaviksi ajateltuja henkilöitä voi olla vaikea saada osallistumaan tutkimukseen erityisesti herkkiä aiheita kuten lähisuhdeväkivaltaa tutkittaessa. Mieti jo alkuvaiheessa, miten käytännössä toteutat tutkimuksen valitsemastasi aiheesta.

Aiheen tutkimisen tulee antaa uutta tietoa

Tutkimuksen teossa hyödynnetään aiempia tutkimuksia ja niiden tuloksia esimerkiksi teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa. Uuden tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin luoda uutta tietoa jo olemassaolevan tiedon lisäksi. Ahkerasti tutkittuun aiheeseen voi olla vaikeaa löytää omaperäistä näkökulmaa. Tutustu aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin: onko joku kysymys jäänyt vaille vastausta vai onko aihepiiri jo kaluttu loppuun?

Aiheesta on voitava rajata spesifi tutkimusongelma

Kun tutkimukselle on löytynyt aihe, on sitä vielä syytä rajata. Ei riitä, että tutkija tietää haluavansa tutkia kaksikielisyyttä. Tutkijan tulee tietää, mihin kaksikielisyyteen liittyvään kysymykseen hän haluaa löytää vastauksen. Tutkimusongelman rajaaminen voi tapahtua myös demografisen, maantieteellisen tai käsitteellisen rajauksen avulla. Pohdi, mihin spesifiin kysymykseen haluat tutkimuksellasi vastata. Kuinka pitkälle aihetta pitää rajata, jotta kysymykseen vastaaminen onnistuu?

Tutkimuksen aiheen valintaan ja rajaukseen kannattaa käyttää aikaa, sillä se luo raamit koko tutkimusprosessille. Hyvän aiheen löytäminen tutkimukselle on ensimmäinen sysäys kohti vaikuttavaa tutkimusta.

Lue lisää

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus.