Haastattelun purkuun liittyviä kompastuskiviä

mennessä 13 syys, 2016

Moni haastattelemista käsittelevä opas keskittyy haastatteluun ja sen analysointiin, mutta harva kiinnittää huomiota niiden välissä tapahtuvaan haastattelun purkuun. Haastattelun purkaminen tarkoittaa yleensä litterointia, jonka tekemisessä on hyvä muistaa ainakin seuraavat asiat, joiden huomioiminen ennen haastattelua ja haastattelun jälkeen parantaa litteroinnin tarkkuutta.

Liikaa puhujia ja puhujien identifiointi

Kaksi puhujaa on yleensä varsin helppoa erottaa toisistaan, jolloin litterointi on myös merkintäteknisesti yksinkertaisinta. Yleensä kaksi puhujaa muodostuu haastattelijasta ja haastattelijasta. Haastattelijan kysymykset ja kommentit ovat osa litterointia siinä missä haastateltavan vastauksetkin, sillä ne muokkaavat haastateltavan vastauksia. Haastattelija ei ole näkymätön ja poissaoleva, vaan hän vaikuttaa toiseen osapuoleen omilla puheenvuoroilla. Tämä on osa tutkijan positioita, jota tulee reflektoida tutkimusprosessin edetessä.

Jos nauhalla on useita puhujia, jotka ovat samaa sukupuolta, heidän identifioimisensa on vaikeaa. Tällöin kannattaa miettiä, voisiko haastattelun videoida. Video auttaa erottamaan puhujia, mutta ei poista päällekkäisen puhumisen ongelmia, joita yleensä tulee ryhmähaastatteluissa.

Taustamelu

Haastattelulle kannattaa valita mahdollisimman rauhallinen paikka. Taustamelu voi estää kuulemasta olennaisia kohtia. Myös huono mikrofoni tai liian kaukana oleva nauhuri voivat vaikeuttaa litterointia. Varmistamalla laitteiden toimivuuden ja etäisyyden ennen haastattelua voi parantaa litteroinnin tarkkuutta.

Haastattelutilanteessa kannattaa käyttää varmuuden vuoksi myös muistiinpanovälineitä tekniikan pettämisen tai tapahtumien kulkuun liittyvien kirjaamisen vuoksi.

Et varaa tarpeeksi aikaa

Litterointi vie yllättävän paljon aikaa ja mitä tarkemmin haluat sen tehtävän, sitä enemmän se vie aikaa. Aikataulut ja deadlinet painavat päälle, mutta samalla pitäisi ehtiä purkamaan useita tunteja haastatteluaineistoa. Peruslitterointiinkin kannattaa varata aikaa vähintään noin tunti jokaista 10–15 ääniteminuuttia kohti, eksaktiin tai tarkelitterointiin vielä enemmän.

Litterointi kannattaa aloittaa mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, jotta myös muille tutkimuksen vaiheille jää tarpeeksi aikaa.

Haastattelu unohtuu

Haastattelut kannattaa purkaa mahdollisimman pian niiden tekemisen jälkeen. Ne jäävät helposti roikkumaan ja niiden sisältö saattaa unohtua esimerkiksi huonoista tunnistetiedoista johtuen. On muistettava aina merkitä nauhoille tai tiedostoihin tarpeelliset tunnistetiedot, jotta ne ovat yhdistettävissä oikeaan kontekstiinsa vielä parinkin vuoden päästä.

Anonyymiyden takaamisen vuoksi riittävä tunnistetieto voi olla esimerkiksi ”nainen 28, opettaja” tai ”Ritva 55, kotirouva”, jolloin kyseessä voi olla peitenimi tai oikea nimi tilanteen mukaan. Omassa tutkimusaineistossa tunnistetiedot voivat olla tarkempia kuin lopullisessa tutkimuksessa, jossa yksittäisen haastateltavien vastaukset eivät yleensä saa nousta esiin.

Nopea haastattelujen purkaminen auttaa myös etenemään tutkimuksen tekemisessä sen seuraavaan vaiheeseen eli aineiston analysointiin. Myös analysointi sujuu sujuvammin, kun haastattelut ovat tuoreemmassa muistissa.

Litteroinniksi on valittu väärä tarkkuus

Peruslitterointi riittää hyvin usein moniin eri sisällön analyysin metodeihin. Joskus kuitenkin kannattaa käyttää eksaktia litterointia tai muuta tarkempaa litterointia, jolloin myös täytesanat ja tunneilmaisut tulevat kirjattua ylös riittävän tarkasti. Esimerkiksi kielitieteilijän, joka tutkii murreilmaisua tai sanojen painotuksia, ei kannata yleensä valita referoivaa litterointia, joten myös analyysimetodilla on väliä litterointia tehtäessä.

Katso myös: